Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1. Definities:
a) KOBALT: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28104208, gevestigd aan het adres Ridderhoflaan 55, 2396 CK, Koudekerk aan den Rijn.
b) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met KOBALT een overeenkomst sluit.
c) Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en KOBALT.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met KOBALT. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. KOBALT en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht
KOBALT draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 – Levertijd
3.1. De door KOBALT opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van KOBALT een schriftelijke en/of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 – Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 – Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief btw is.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door KOBALT ten alle tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KOBALT op de factuur aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in de opdrachtovereenkomst en op de factuur.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen of een lopend project niet te continueren blijft de eerder overeengekomen vordering van KOBALT op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van KOBALT.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1. KOBALT kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. KOBALT is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door KOBALT geleverde dienst(en).
7.2. KOBALT is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. KOBALT biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KOBALT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan KOBALT worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is KOBALT niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan KOBALT zijn verstrekt, heeft KOBALT het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. KOBALT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat KOBALT is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor KOBALT kenbaar behoorde te zijn.
7.5. KOBALT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien KOBALT desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle eventuele aanspraken jegens KOBALT dienen direct na voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken niet binnen uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt KOBALT ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar KOBALT geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 – Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan KOBALT kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal KOBALT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door KOBALT worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. KOBALT zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Diversen
10.1. KOBALT is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door KOBALT kunnen worden gebruikt.
10.3. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is KOBALT gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.4. KOBALT is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift KOBALT tot mededeling verplicht.
10.5. KOBALT heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, binnen een naar goeddunken van KOBALT te bepalen termijn.
10.6. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en KOBALT is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11 – Meubel- en/of accessoireverhuur
11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van KOBALT voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of worden gestolen, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 – E-mailverkeer
Door KOBALT verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. KOBALT staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Bedrijfsaansprakelijkheid
KOBALT is verzekerd voor algemene bedrijfsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid, voor deze website, zowel als voor al de verrichte werkzaamheden en aanvaarde opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 14 – (Computer-)virussen
De KOBALT internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet worden gegarandeerd.
De KOBALT internetsite kan tevens links bevatten naar niet-KOBALT sites.
KOBALT is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

© KOBALT 2017 

info@kobalt-styling.nl

+31 (0)6 23 29 50 59

KvK 28104208

Aanmelden voor nieuwsbrief
© KOBALT Alle rechten voorbehouden